EN

اخبار و مقالات / آپارتمانی در رشت

آپارتمانی در رشت

برای طراحی نما، به معماری بومی گیلان رجوع کرده و با تکیه بر آنالیز و موشکافی ویژگی‌های کارکردی، فرمی و هندسی المان‌ها در خانه‌های سنتی روستایی، به الگویی مناسب رسیده‌ایم. در این خانه‌ها، طبقات منظم هندسی روی یکدیگر قرارگرفته و ایستایی آن با استفاده از ستون‌های موازی و با فواصل مساوی مهار شده است. این طبقات و ستون‌ها به گونه‌ای تجریدشده، الگویی از عناصر کشیده افقی و المان‌های ریتمیک عمودی را به دست می‌دهند. در این بنا، عناصر افقی یادشده در نقش پیش‌آمدگی‌هایی جهت جلوگیری از نفوذ باران ظاهر شده‌اند و عناصر عمودی نیز سطوح شفاف فضاها و جداکننده بین پنجره‌های اتاق‌های خواب و آشپزخانه‌ها را تشکیل می‌دهند. در نهایت، طرح نما از ترکیب فضای نیمه‌باز بالکن‌ها با الگوی یادشده ایجاد شده و جانمایی تک‌تک المان‌ها، بر اساس ساختار پلان و برهم‌نهشت هر واحد بر دیگری شکل‌گرفته و رابطه تنگاتنگی میان فرم و عملکرد را به وجود آورده است.